Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras do Programa ES-Transfor­ma, de apoio á transformación en cooperativas ou sociedades laborais dos negocios sen remuda xeracional, de todo tipo de sociedades e das persoas traballadoras autónomas, que xa estivesen a exercer unha actividade económica, e proceder á súa convocatoria para a anualidade 2024 (código de procedemento TR802R).

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES
1. Asesoramento legal para a constitución da cooperativa ou da sociedade laboral, así como para a transformación nunha destas entidades de economía social. Os gastos de rexistro, notaría e os informes legalmente preceptivos para o proceso de transformación.
2. Creación e desenvolvemento da imaxe corporativa da entidade.
3. Obtención de certificacións de calidade.
4. Márketing, comunicación ou relanzamento comercial.
5. Plan de protección de datos.
6. Equipamento informático.
7. Adquisición e desenvolvemento de software e páxinas web.
8. Mellora na eficiencia enerxética.
9. Adquisición de equipamento.
10. Reforma do local de negocio.
11. Mobiliario.
12. Elementos de transporte.
Os servizos descritos nos números 1, 2, 3, 4 e 5 deberán estar implantados no período de execución.
En ningún caso será gasto subvencionable o imposto sobre o valor engadido (IVE) nin outro imposto indirecto cando sexa susceptible de recuperación ou compensación, de conformidade co artigo 31.8 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

PRAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo para a presentación das solicitudes iníciase o día 11 de xuño e remata o 16 de septembro de 2024, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240610/AnuncioG0767-290524-0002_gl.html